Przedłużenie terminu – Call For Papers: Po humanizmie. Sztuka/Technologia/Literatura

4 List

Cyt. za: Sztuczne Fiołki
Zapraszamy serdecznie do współtworzenia najbliższego numeru INTERLINII poświęconego humanistyce nie-antropocentrycznej: posthumanizmowi, transhumanizmowi oraz animal studies. Interesuje nas, w jaki sposób można aplikować ten coraz wyraźniej zaznaczający się nurt myślenia w ugruntowanych polach badawczych oraz jak nieantropocentryczne podejście może te pola rozszerzyć bądź re-definiować. Powtarzając pytanie Cary’ego Wolfe’a (czym jest posthumanizm?), chcemy prześledzić, czy i jak teorie nieantropocentryczne „pracują” w najnowszych badaniach humanistycznych.

Proponowane zagadnienia:

–        sztuki wizualne a animal studies i studia nad rzeczami

–        maszyny antropologiczne

–        transhumanizm i technologiczne ekstensje człowieka

–        reprezentacje posthumanizmu w kulturze popularnej

–        monstrualność i podmioty nienormatywne

–        recepcja i krytyka prac takich badaczy, jak Donna Haraway, Bruno Latour,

Elizabeth Grosz

–        zwrot posthumanistyczny

–        maszyna, cyborg

–        ludzkie/nie-ludzkie/zwierzęce

Deadline przesłania abstraktów: 15 listopada 2014

Maksymalna ilość znaków abstraktu: 2 000

Deadline przesłania artykułów: 30 listopada 2014

Limit znaków: 15 000 – 25 000

Prosimy o zapoznanie się z naszymi wymogami edytorskimi.

Redakcja zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych artykułów oraz odrzucenia tekstów, które w rażący sposób nie spełniają przyjętych standardów edytorskich.

* ilustracja cyt. za: Sztuczne Fiołki (www.facebook.com/SztuczneFiolki)
Autor oryginału: Edwin Henry Landseer (1802-1873)

Reklama

Geografia wyobrażona polskich romantyków

16 Sty

Obrazek

Drogie czytelniczki i drodzy czytelnicy „Interlinii”,

polecamy Waszej uwadze wydaną przez Poznańskie Studia Polonistyczne pracę zbiorową „Od Syberii po Amerykę. Geografia wyobrażona polskich romantyków” pod redakcją Anny Kołos, Tomasza Ewertowskiego i Kamila Szmida, w której znalazły się rozszerzone wersje referatów przedstawionych na konferencji organizowanej przez Sferę Inicjatyw Interdyscyplinarnych UAM w 2011 roku.

Zachęcamy do lektury!

Spis treści:

KLAUDIA ORDZOWIAŁY-GRZEGORCZYK: Status przestrzeni zesłania w Anhellim Juliusza Słowackiego

AGNIESZKA KOWALCZYK: Góry rzeczywiste a wyobrażone w poematach opisowych doby romantyzmu. Tatry Stęczyńskiego, Góra Odyńca i Podole Gosławskiego

KAMIL SZMID: Mistyczna północ. Wyobrażona Ukraina w Marii Antoniego Malczewskiego

MAGDALENA KARAMUCKA: „Upiorny” Rzym Norwida

TOMASZ EWERTOWSKI: Rzym wyobrażony w wierszach Juliusza Słowackiego, Józefa Bohdana Zaleskiego i Zygmunta Krasińskiego

MAŁGORZATA BARAŃSKA-GUZ: Rzym i Warszawa w podróżach Zygmunta Krasińskiego

MAGDALENA KOWALSKA: Piosnka trubadurów czy syreni śpiew? Wizje Prowansji w korespondencji Zygmunta Krasińskiego

HANNA JURKOWSKA: Nowe krainy osobliwości: preromantyczne wizje Szkocji i Szwajcarii u Izabeli Czartoryskiej i Ambrożego Grabowskiego

ANNA KOŁOS: Indianie wyobrażeni w polskim piśmiennictwie XIX wieku. Między paradygmatem romantycznym a pozytywistyczną ideą postępu

„Interlinie”, nr 1 (6) 2013. Postkolonializm/ postsekularyzm

14 Czer

Z ogromną przyjemnością prezentujemy najnowszy numer Interlinii (POSTkolonializm/ POSTsekularyzm), efekt długotrwałych prac redakcyjnych. Serdecznie pozdrawiamy autorów tekstów i zachęcamy wszystkie czytelniczki i wszystkich czytelników „Interlinii” do lektury!

Numer do pobrania w poniższym linku:

Interlinie nr 6

klin

Autorzy numeru: Paweł J. Bąkowski, Alicja Chwieduk, Maria Delimata, Tomasz Ewertowski, Anna Kołos, Joanna Nacfalska, Michał Płaczek, Karolina Rosiejka, Patryk Szaj, Kamil Szmid.

Zaproszenie na konferencję

20 Kwi

madeby

Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu zaprasza na studencko-doktorancką konferencję made by. autorskie sygnatury w literaturze i sztuce, która odbędzie się 12 czerwca 2013 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Celem spotkania będzie przemyślenie kategorii autora, wyabstrahowanego od „podmiotu czynności twórczych”, a pojmowanego jako konstrukt kulturowy i literacki. Chcielibyśmy zastanowić się, jak sygnatury autorskie kreowane były w historii literatury i sztuki w epoce przednowoczesnej, po przełomie modernistycznym i w ponowoczesności oraz spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie implikacje niesie stempel „made by” pod dziełem artystycznym. Do wspólnej refleksji zapraszamy literaturoznawców, filozofów, kulturoznawców, historyków sztuki.

Proponujemy poddać refleksji następujące zagadnienia:

 • autor jako zagadnienie teoretyczne i filozoficzne
 • granice kategorii autorstwa w kulturze przednowoczesnej
 • sygnatury autorskie w twórczości anonimowej
 •  autor między parafrazą, tłumaczeniem a oryginalnością
 •  autor w dyskursie nowoczesnym
 •  autor jako mistyfikator
 •  autor w postmodernizmie (po „śmierci autora”)
 •  kwestia autorstwa z perspektywy genderowej
 •  autorstwo w przekładzie
 •  tłumacz jako drugi autor

Wymienione ujęcia nie wyczerpują ram tematycznych konferencji. Na zgłoszenia, w których prosimy o umieszczenie krótkiego abstraktu (do 300 słów) i notki biograficznej wraz z afiliacją uniwersytecką, czekamy do 20 maja 2013 (adres e-mail: madebyautor@gmail.com).

Organizatorzy planują publikację najlepszych referatów w recenzowanym czasopiśmie internetowym. Opieką naukową konferencję objął prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz.

Organizatorzy
mgr Anna Kołos
mgr Inez Okulska

Najbliższy numer już wkrótce

8 Kwi

Image

Już wkrótce kolejny numer INTERLINII !

CFP: recenzje

27 Lu

Redakcja INTERLINII zachęca do stałego nadsyłania kilkustronicowych recenzji najnowszej literatury pięknej oraz publikacji naukowych i okołonaukowych. Preferujemy omówienia najświeższych pozycji z 2012 i 2013 roku.

Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów i doktorantów.

Call For Papers: Po humanizmie. Sztuka/ Technologia/ Literatura

27 Lu

Cyt. za: Sztuczne Fiołki
Zapraszamy serdecznie do współtworzenia najnowszego numeru INTERLINII poświęconego humanistyce nie-antropocentrycznej: posthumanizmowi, transhumanizmowi oraz animal studies. Interesuje nas, w jaki sposób można aplikować ten coraz wyraźniej zaznaczający się nurt myślenia w ugruntowanych polach badawczych oraz jak nieantropocentryczne podejście może te pola rozszerzyć bądź re-definiować. Powtarzając pytanie Cary’ego Wolfe’a (czym jest posthumanizm?), chcemy prześledzić, czy i jak teorie nieantropocentryczne „pracują” w najnowszych badaniach humanistycznych.

Proponowane zagadnienia:

–        sztuki wizualne a animal studies i studia nad rzeczami

–        maszyny antropologiczne

–        transhumanizm i technologiczne ekstensje człowieka

–        reprezentacje posthumanizmu w kulturze popularnej

–        monstrualność i podmioty nienormatywne

–        recepcja i krytyka prac takich badaczy, jak Donna Haraway, Bruno Latour,

Elizabeth Grosz

–        zwrot posthumanistyczny

–        maszyna, cyborg

–        ludzkie/nie-ludzkie/zwierzęce

Deadline: 15 maja 2013

Maksymalna ilość znaków: 40 000

Prosimy o zapoznanie się z naszymi wymogami edytorskimi.

Redakcja zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych artykułów oraz odrzucenia tekstów, które w rażący sposób nie spełniają przyjętych standardów edytorskich.

* ilustracja cyt. za: Sztuczne Fiołki (www.facebook.com/SztuczneFiolki)
Autor oryginału: Edwin Henry Landseer (1802-1873)

PATRZEĆ A WIDZIEĆ II

20 Kwi

Serdecznie zapraszamy w imieniu

Studenckiego Koła Naukowego Etnologów UAM

oraz naszym na interdyscyplinarną studencko-doktorancką konferencję

PATRZEĆ A WIDZIEĆ II,

która odbędzie się

24-25 maja 2012 w Galerii Miejskiej ARSENAŁ.

Konferencja stanie się przestrzenią, w której przyjrzymy się stanowisku badaczy wobec współczesnego postrzegania wizualności w kulturze. Zarówno jako metody prowadzenia badań, jak i ich przedmiotu. Chcemy spojrzeć na problem ze strony praktycznej, stworzyć czas i miejsce do rozmów na temat audiowizualności, dzielenia się opiniami, wymienienia doświadczeniami, które mogą okazać się bardzo cenne w przyszłej pracy badawczej.

Konferencja adresowana jest szczególnie do osób, które interesują się wizualnością kultury i dokumentowaniem jej w postaci filmu, fotografii czy nagrań audialnych. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk akademickich do udziału w konferencji, zwłaszcza studentów i pracowników naukowych takich dziedzin jak: etnologia i antropologia kulturowa, filmoznawstwo, kulturoznawstwo,muzykologia, psychologia, socjologia czy historia sztuki oraz innych, pokrewnych.

Częścią konferencji będzie również pokaz filmów i slajdowisko. Zachęcamy więc do wysyłania swoich prac również tych, którzy nie są zainteresowani prezentacją referatu. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania własnych nagrań audiowizualnych: zdjęć, filmów i nagrań audialnych, których prezentacja będzie częścią konferencji. Każde wystąpienie, niezależnie od jego formy, będzie uwzględnione jako aktywny udział w konferencji.

Karty zgłoszeń wraz z abstraktami wystąpień prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2012 na adres: patrzecawidziec@wp.pl. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru referatów oraz nagrań. Wybrane referaty zostaną opublikowane w Interdyscyplinarnym Czasopiśmie Interlinie.
Opłata konferencyjna wynosi 20zł.

Bieżące informacje na:  http://etnouam.blogspot.com/

Dokładniejszy opis i więcej informacji znajdą Państwo w zaproszeniu.

Można też pobrać kartę zgłoszeniową.

UWAGA: Termin zgłoszeń przedłużony do 10 maja!!!

ZAPRASZAMY DO POBRANIA 

PROGRAMU KONFERENCJI

Jej opowieść – jej przestrzeń – jej Bałkany

5 Kwi

INTERLINIE ZACHĘCAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJI!!!

Studenckie Koło Naukowe

„Sfera Inicjatyw Interdyscyplinarnych”

przy Międzykierunkowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zaprasza na

ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową

Jej opowieść – jej przestrzeń – jej Bałkany.

Poznań, 18 maja 2012 r.

Celem konferencji jest refleksja nad konstruowaniem kobiecej tożsamości na Bałkanach. Stanowi ona z jednej strony podsumowanie wyjazdu naukowego studentów MISH UAM
w roku akademickim 2010/2011, z drugiej zaś strony rozszerzenie podjętej wówczas tematyki o nowe pola badawcze i perspektywy metodologiczne. Interesuje nas interdyscyplinarne, kompleksowe spojrzenie ze współczesnej perspektywy na rolę kobiet na Bałkanach, przede wszystkim z punktu widzenia nauk społecznych, politycznych, historycznych i nauk o kulturze (m. in. etnologia, medioznawstwo, antropologia, socjologia, historia sztuki, gender/queer studies, religioznawstwo, literaturoznawstwo). Chcielibyśmy skupić się na takich zagadnieniach jak:

 • reprezentacja kobiet w sztukach wizualnych i performatywnych
 • herstoria w ujęciu antropologiczno oraz religioznawczym
 • rola popkultury w kształtowaniu tożsamości
 • obywatelska inicjatywa oddolna (organizacje pozarządowe wspierające kobiety) a inicjatywa odgórna
 • bałkańska literatura współczesna

Prosimy o potraktowanie powyższych zagadnień jako punktów odniesienia do proponowanych przez Państwa tematów referatów.

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę jednostki naukowej, telefon i adres e-mail wraz z tytułem referatu oraz krótkim abstraktem (do 1800 znaków) prosimy przysyłać do 22 kwietnia 2012 r. na adres: jej.balkany@gmail.com. O decyzji przyjęcia zgłoszenia powiadomimy Państwa do 27 kwietnia. Opłata konferencyjna wynosi 15 zł. Przewidujemy możliwość publikacji referatów w recenzowanym czasopiśmie naukowym MISH UAM „Interlinie” (przy czym zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych tekstów).

POST-numer Interlinii: call for papers!

9 Mar

Następny numer Interlinii będzie poswięcony dwóm „post-kierunkom”: postkolonializmowi i postsekularyzmowi.

Wraz z końcem lutego upłynął termin nadsyłania artykułów, ale do 1 kwietnia czekamy na szkice i eseje związane z tymi zagadnieniami! Nadsyłajcie też recenzje aktualnych pozycji wydawnicznych, zarówno z literatury pięknej jak i naukowej!

Czekamy na Wasze teksty!